bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

Resmi Senet


TARHAN-İDER VAKFI  
(NEVZAT & NERMİN TARHAN İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI)                         
VAKIF SENEDİ
BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur:
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve “tüzel kişiler” kısmı çıkartılmıştır.)

VAKFIN ADI:
MADDE – 1: Vakfın adı “TARHAN-İDER VAKFI -Nevzat & Nermin Tarhan İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı’dır. İşbu resmi senette “vakıf” diye anılacaktır.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile Vakfın ismi İDER İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı olarak tadil edilmiş.)
(İstanbul Anadolu 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2021 karar tarihli 2020/190 E. 2021/316 K.Sayılı kararı ile Vakfın ismi: “TARHAN-İDER VAKFI (Nevzat- Nermin Tarhan İnsani Değerler Ve Ruh Sağlığı Vakfı” olarak  tadil edilmiştir).

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE – 2: Vakfın merkezi İSTANBUL ili. ÜSKÜDAR ilçesinde olup, adresi; (Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad. No:4 PK.34664) dir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile Vakfın merkezi Ankara’dan İstanbul’a alınmıştır).
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir.)

VAKFIN AMACI:
MADDE - 3: Birey ve toplumun ruh ve genel sağlığının korunmasıdır.
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir.”Doğuştan gelen toplumsal ve ahlaki değerlerin korunması maksadıyla” yerine “birey ve toplumun ruh ve genel sağlığının korunmasıdır” ibaresi eklenmiştir)
(Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2009 karar tarihli 2008/315 E. 2009/11 K Sayılı. Kararı ile tadil edilmiştir)

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER:
1-  Bireyin ruh ve beden sağlığı konusunda halkımızın bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
2-  Konularında uzman kişilerin çalışmalarını değerlendirmek, farklı platformlarda topluma sunmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
3-   Koruyucu hekimlik anlayış ve çalışmalarının yerleşmesine katkıda bulunmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
4-  Vakfın amacına uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
5-   Bilimsel kurs, toplantı, seminer, konferans, kongreler, paneller, açık oturumlar, yarışma gibi ilmi etkinlikler yapmak ve bu konularda uluslar arası ilişki ve faaliyetlerde bulunmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
6-  Mesleki görgü ve bilgileri artırmak için yurt dışına öğrenci, bilim adamı ve uzman göndermek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
7-  Kültürümüzü koruyarak çağdaşlaşmayı amaçlamak, yerel değerlerle evrensel değerleri dengeleyerek toplumun mutluluğuna çalışmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
8-  Halkımızın, öğrencilerimizin, bilim adamlarımızın ve özellikle sağlık personelinin Dünya bilgi birikimine ulaşmasını ve faydalanmasını sağlamak, yeni bilgilerin en hızlı ve doğru şekilde ülkemize ulaşmasına yardım etmek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
9-  Toplumsal ve ahlaki değerleri korumak, insanlar arasındaki iletişimi, dayanışmayı gerçekleştirmek, aile yapısının korunması ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim konularında faaliyette bulunmak ve mevcut faaliyetleri desteklemek, bilimsel çalışmalar yapmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş ve bu madde eklenmiştir)
10-  Ana amaç İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça belirtilen ve Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 kara tarihli 2002/640 E.2003/271K.  Sayılı kararı ile tadil edilmiştir)
11-   Türk toplumunda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıklı bir şekilde geliştirmek ve bu konuda görülen eksiklikleri gidermek maksadıyla öğrencilerinin eğitim, öğretim ve barınmalarını temin etmek, burs sağlamak, bu niteliklere haiz kişilere maddi destekte  bulunmak,
(Ankara 11 Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120K. Sayılı Kararı ile tadil edilmiş ve “ toplumun örf adet ve geleneklerine sahip” ibaresi çıkartılmıştır)

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:
MADDE – 4: Uzman hekimlerimiz ve diğer sağlık personelinin vakıf çatısı altında toplanmasını sağlayarak faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaca göre klinik, poliklinik, hastane kurulmasını sağlamak,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı  kararı ile tadil edilmiş ve vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler başlığı altındaki 4. Numaralı bent bu madde altına alınmıştır.)
Eğitim Merkezi, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu ve Yüksek Öğretim kurumlarını oluşturmak, Üniversite kurmak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enstitü, Konservatuar, İlköğretim, lise, akademi ve Meslek okulları kurmak, açmak ve işletmek ve bu kuruluşlara ortak olmak, bu okul ve Eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere pansiyon, yurt, misafirhane, kreş, çocuk yuvası, spor vesair sosyal tesislerini kurmak ve işletmek.
(Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2011karar tarihli 2008/315 E. 2009/11 K  .Sayılı Kararı ile tadil edilmiştir)
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiş ve vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler başlığı altındaki 8 Numaralı bent bu madde altına alınmıştır. Ayrıca “ileri teknoloji kelimesi” yerine “yüksek teknoloji ibaresi”, “izlemek kelimesi yerine “işletmek” kelimesi yer almıştır.)

Lokal, misafirhane, kamp, dinlenme tesisi gibi tesisler yapmak, kiralamak, ortak olmak veya işletmek,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiş ve vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler başlığı altındaki 9. Numaralı bent bu madde altına alınmıştır.)
Gazete, dergi, bülten çıkarmak; video, radyo, TV programları yapmak; İnternet ortamından yararlanmak, vakfın amaçlarına uygun yazılım, CD, DVD gibi yazılı ve görsel çalışmalarda bulunmak,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiş ve vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler başlığı altındaki 10. Numaralı bent bu madde altına alınmıştır.)
Yardıma muhtaç, şahısların refah seviyelerini artırmak için ticari ortaklıklar kurmak, projeler hazırlayıp uygulamaya geçirmek, konut edinmeleri için destek, sağlamak, projeler hazırlayıp faaliyetlerde bulunmak, muhtaç öğrencilere burs vermek ve eğitimleri için araç-gereç sağlamak barınmaları için yurtlar açmak, eğitim öğretim kurumları açmak veya mevcut okullara iştirak etmek.
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir)
Vakfın yardımda bulunduğu kişilerin tedavisini sağlamak amacı ile antlaşmalar yapmak, sağlık, rehabilitasyon, dinlenme ve eğitim tesisleri kurmak, oteller, yetiştirme yurtları, huzurevleri açmak, bunları işletmek, mevcutlara iştirak etmek, toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek amacı ile spor tesisleri kurmak, yarışmalar düzenlemek suretiyle sportif faaliyetlere katkıda bulunmak,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir)
Amacına ulaşmak için vakıf kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma suretiyle sahip olmaya, kiralamaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye, gelirlerini veya kiralarını tahsil veya sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden çok şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerin, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa, ilgili mevzuata uygun olarak yetkili makamlardan izin alarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma payları ile isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir) “Sıralama” kelimesi çıkarılmış yerine “kiralama” kelimesi eklenmiştir.
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir) “Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre” kısmı yerine “ilgili mevzuata uygun olarak” ibaresi yazılmıştır.

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetten gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,
(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir. “Hürriyetten“ kelimesi çıkartılıp yerine “ Mülkiyetten “ kelimesi eklenmiştir)
Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehnidahil her türlü teminatlarını almaya, muteber banka kefaletlerini kabule,
Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, yardım toplamaya, yardımda bulunmaya taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, vesair
teminat iradesine;
Amacına uygun şartlı bağışları kabule,
Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Ancak; vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini ilgili mevzuatla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

(Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiştir. “903 sayılı kanunla” ibaresi yerine “ilgili mevzuatla” kısmı eklenmiştir)

VAKFIN MAL VARLIĞI:
MADDE – 5: 500.000.000 – TL karşılığında 3.000 – USD ve 2.900 – DEM para Vakıflar Bankası 4045784 ve 4045785 nolu hesaba yatırılmıştır.
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile Mahkemeye verilen kuruluş için gereken miktardaki para gerekli hesaba yatırılmış ve tesciline karar verilmiştir.

VAKFIN ORGANLARI:
MADDE – 6: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a. Mütevelli Heyeti
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu

(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı    kararı ile tadil edilmiş olup a bendinde ki “kurucular kurulu” “mütevelli heyeti” olarak değiştirilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİ:
MADDE – 7:
a) MÜTEVELLİ HEYETİ

1.  Kaşif Nevzat TARHAN
2.  Ahmet Furkan TARHAN
3.  Mustafa Fırat TARHAN
4.  Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU
5.  Uğur CANBOLAT
6.  Oğuz TAN
7.  Hatice Yıldız BURKOVİK’ den oluşur.
b) Sonradan boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine, Yönetim kurulu tarafından teklif edilip, Mütevelli Heyetçe kabul edilen kişiler seçilir.
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, a bendinde ki “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir.)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

MADDE – 8:
a. Yönetim Kurulunu seçmek,

(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup a bendinde bulunan maddenin yerine “yönetim kurulunu seçmek” ibaresi getirilmiştir.)
b. Denetim Kurulunu seçmek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup b bendinde bulunan maddenin yerine “denetim kurulunu seçmek” ibaresi getirilmiştir.)
c. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulunun raporlarını görüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup c bendinde bulunan maddenin yerine yukarıda ki madde getirilmiştir.)
(Ayrıca Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366  E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiş ve ve “görüşüp incelemek” yerine “ görüp incelemek” ibaresi getirilmiştir.)

d. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf İç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup d bendinde bulunan maddenin yerine yukarıda ki madde getirilmiştir.)
e. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup yukarıda ki madde eklenmiştir.)
(Ayrıca Ümraniye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2011 karar tarihli 2011/366
E.2011/693 K sayılı . kararı ile tadil edilmiş ve   sehven yazılmış olan Denetim Kurulu yerine doğru ibare olan Yönetim Kurulu eklenmiştir.)

f. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup yukarıdaki madde eklenmiştir.)
g. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup yukarıdaki madde eklenmiştir.)
h. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup yukarıdaki madde eklenmiştir.)
Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği kararı beklemeden görevden alabilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup paragraf eklenmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMASI
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiştir.)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

MADDE – 9:
a. Bilanço ve çalışmalarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 kararı tarihli 2002/640 E. 2003/271 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “a” bendi eklenmiştir.)
b. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 kararı tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “b” bendi eklenmiştir.)
c. Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 kararı tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “c” bendi eklenmiş ve toplantı sayısı artırılmıştır.)
d. Toplantı yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az yedi gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “d” bendi eklenmiştir.)
e. Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil ve oran ilave “üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz” edilmiştir)

KARARLAR
MADDE – 10:
a. Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır.

(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
b. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
c. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye bir başka üyeyi tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
d. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir)

YÖNETİM KURULU:
MADDE – 11: Yönetim Kurulu, Mütevelli heyeti tarafından iki yıl için seçilecek yedi üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri Mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadilmiş olup “kurucular kurulu” kaldırılmış olduğundan kurucular kurulu kısmının “mütevelli heyeti” olarak değiştirilmiştir.)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİLİ:
MADDE – 12: Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasında bir Başkan ile bir ikinci Başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanı, vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zaman Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.
Yönetim kurulu ikinci Başkana veya Vakıf Genel Müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR:
MADDE – 13: Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, ikinci Başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine yedek alınır Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.
Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararları alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurul hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.
(Ankara 11 Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “ve” ibaresi yerine “veya” ibaresi getirilmiştir.)

GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE – 14: Yönetim kurulu karar ve yetkileri şunlardır.
a.  Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü tedbirleri alabilmek.
b.  Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.
c.   Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile para, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yolu ile, yahut satın alma ve kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vesair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
d.  Vakfın gayesini gerçekleştirmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya gelirini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairesinde gerekli takrirleri vermek.
e.  Vakıf İşlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkileri, sorumluluklarını bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek ( bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)
f.  Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporunu hazırlamak.
g.  Usule göre karar, muhasebe demirbaş eşya gayrimenkul eşya defterini tutmak.
h.  Mütevelli heyetine hesap vermek.

(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
ı.  Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Mütevelli heyetine sunmak.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
i.  Mütevelli heyeti karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı  kararı ile tadil edilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
k.  Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üyeliklerini Mütevelli heyetine teklif etmek. (Yönetim kurulunca bu bilgilerle madalya ve belge de verilebilir.)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)
m.  Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak hükümlerini yürütmek.

VEKİL TAYİNİ:
MADDE – 15: Yönetim kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya bir kaçını temsilci veya vekil olarak tayin eder.

DENETİM KURULU:
MADDE – 16: Denetim kurulu, Mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu Mütevelli heyeti kendi içinden veya dışından iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.
Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim kurulu vakfın tüm evrak defter hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor Mütevelli heyeti toplantısından en geç 15 gün önce Mütevelli heyeti üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

VAKFIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
MADDE – 17:Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışardan yönetim kurulunca tayin edilir.
Genel Müdür Yönetim kurulunca verilen kararları uygular. Ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilir.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
MADDE – 18: Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen bürüt gelirlerin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyatlara veya Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.
Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasitede yetenekli ancak maddi imkândan yoksul öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az maddi imkânı olamayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:
MADDE – 19: Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli heyeti belirler.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup, “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

HESAP DÖNEMİ:
MADDE – 20: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
MADDE – 21: Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:
MADDE – 22: Vakıf  senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üyelerinin en az beşte birinin ( 1/5 ) yazılı teklifi ile, mütevelli heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadilmiş olup “kurucular kurulu” kaldırılmış olduğundan kurucular kurulu kısmının “mütevelli heyeti” olarak değiştirilmiş ve “ve” ibaresi yerine “veya” ibaresi          getirilmiştir.)
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli Hukuk Mahkemesinin 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “üyelerinin en az beşte birinin ( 1/5 ) yazılı teklifi ile, mütevelli heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin onayı ile           yapılır” ibaresi eklenmiştir.)

VAKFIN SONA ERMESİ:
MADDE – 23: Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe yönetim kurulunun teklifi ile Mütevelli heyeti karar verir. Feshi halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

VAKFIN KURUCULARI:
MADDE – 24: Vakfın kuruluş senedinde Kurucular Kurulu ibareleri Mütevelli Heyeti olarak değiştirilmiştir.
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E. 2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş olup “kurucular kurulu” yerine “ mütevelli heyeti” ibaresi gelmiştir.)

Mahkeme Kararlarına İstinaden Vakıf Resmi Senedinde Yapılan Değişiklikler:

•   Ankara 11.Noterliği 02621 yevmiye nolu 17.01.1997 tarihli Vakıf senedi düzeltme beyannamesi,
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E., 1997/120 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş.)

•    Ankara 11.Noterliği 05489 yevmiye nolu 30.01.1997 tarihli Vakıf senedi düzeltme beyannamesi,
(Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1997 karar tarihli 1997/38 E.,1997/120 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş.)

•   Ankara 11.Noterliği 11422 yevmiye nolu 24.07.2002 tarihli Vakıf senedi değişiklik sözleşmesi,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640 E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş.)

•   Ankara 11.Noterliği 18139 yevmiye nolu 11.11.2002 tarihli Vakıf senedi değişiklik sözleşmesi,
(Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.03.2003 karar tarihli 2002/640  E.2003/271 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş.)

•   Kadıköy 16.Noterliği 18914 yevmiye nolu 29.08.2008 tarihli Vakıf senedi değişiklik sözleşmesi,
(Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2009 Karar tarihli 2008/315 E. 2009/11 K. Sayılı Kararı ile tadil edilmiş.)

•   Üsküdar 20. Noterliği 06176 yevmiye nolu10.10.2011 tarihli vakıf senedi değişiklik sözleşmesi 
(Ümraniye 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin  13.12.2011 karar tarihli  2011/366 E.2011/693 Sayılı kararı ile tadil edilmiş. )

•   Üsküdar 5.Noterliği 28753 yevmiye nolu 21.11. 2012 tarihli Vakıf senedi değişiklik sözleşmesi
(İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.02.2013 karar tarihli 2012/979 E. 2013/17 K. Sayılı kararı ile tadil edilmiş.)

•   Üsküdar 5.Noterliğinin 09580 yevmiye nolu 09.03.2021 tarihli, Vakıf Senedi değişiklik sözleşmesi,
(İstanbul Anadolu 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2021 karar tarihli 2020/190 E. 2021/316 K.Sayılı kararı ile tadil edilmiş).

VERGİ MUAFLIĞI KARARI
T.C.BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 / 4587 BAKANLAR KURULU KARARI
İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfına, vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 24380 sayılı yazısı üzerine, 30/7/2013 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN                   ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI

B.ARINÇ 
Başbakan Yardımcısı
A.BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B.ATALAY
Başbakan Yardımcısı
B.BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
S.ERGİN
Adalet Bakanı
F.ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E.BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı
N.ERGÜN
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F.ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E.BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A.DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
F.ŞAHİN V.
M.Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
T.YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
S.KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M.M.EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H.YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M.GÜLER
İçişleri Bakanı
C.YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö.ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M.ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N.AVCI
Milli Eğitim Bakanı
İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
M.MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
T.YILDIZ
B.YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı